சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest

சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest

சிக்கு என்று ஏன் சொன்னார்?
சிந்தை மட்டும் தெளிவானால்
சிக்கலே இல்லாமல் கம்பி
சில்லென்று வெளி வருதே!

சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest
சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest
சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest
சிக்கலற்ற கோலம் || 25 Dots Sikku Kolam for Contest

Related Posts

Leave a Reply