மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam

  • Home
  •  / 
  • Blog
  •  / 
  • 25 Dots Contest Kolams
  •  / 
  • மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam

மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam

மஞ்சள் மாலை.
விடாது பெய்த மழை நின்ற மாலை பொழுதில் மஞ்சள் சூரியனின் கதிர்களை ரசித்த வண்ணம் வரைந்த 25-1 புள்ளிக்கோலம்.

மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam
மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam
மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam
மஞ்சள் மாலை. 25-1 புள்ளி சிக்கு கோலம் || Contest Kolam

Related Posts

Leave a Reply